Kategorie

Aspekt psychiczny otyłości

Podstaw� tej diety jest jadanie wy��cznie, mi�s gotowanych, spo�ywanie sur�wek bez cukru i bez t�uszczu (w takim wypadku trzeba wykluczy� tak oleje w formie sosu vinegret, jak i w formie majonezu), du�e ograniczenie pieczywa i bardzo du�e -s�odyczy… Jada bardzo niewiele ziemniak�w, gdy� te przecie�, po przemianie materii, zamieniaj� si� w cukry proste i te� tucz�. Ch�opak od�y�!

Trzeba te� wzi�� pod uwag� aspekt psychiczny oty�o�ci. Szcze-g�lnie m�odzi, np. w szkole, wy�miewaj� si� z grubas�w, dokuczaj� im, robi� z nich po�miewisko… S� tacy, kt�rzy ich unikaj�, bo uwa�aj�, �e swoj� oty�o�ci� ich kompromituj�.

Tak wi�c okazuje si�, �e mo�na doskonale zeszczuple�, je�li oty�o�� powsta�a nie wskutek choroby, ale po prostu z przejadania si�, z rozpychania �o��dka przez wiele lat. W tym przypadku ch�opak okaza� si� dzielnym, z charakterem m�czyzn�, kt�ry chcia� schudn�� i schud�. Inna sprawa, �e z pomoc� lekarza.

Ostatnio na grubas�w bez charakteru pr�bowano na �wiecie r�nych sztuczek, mi�dzy innymi – cho� to mo�e zabrzmi �miesznie – wypychania �o��dka balonikiem. Balon wprowadza si� do �o��dka, nape�nia powietrzem, aby dawa� uczucie sta�ej syto�ci. W USA taka �operacja� kosztuje ok. 2 tysi�cy dolar�w i odbywa si� ambulatoryjnie. Nape�niony powietrzem balon, wielko�ci mniej wi�cej kubka z lodami,- trzeba po 4 miesi�cach opr�ni� z powietrza i usun�� z �o��dka. W razie potrzeby zast�puje si� go nowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *