Kategorie

Czy po przerwaniu diety od razu przybywa się na wadze?

Jada�o si� dot�d margaryny i r�ne mas�a ro�linne, np. mas�o pistacjowe (z orzeszk�w pistacji), mas�o z orzech�w laskowych, w�oskich lub innych, a ostatnio – w�a�nie jada si� pieczywo posmarowane majonezem. Zdrowiej, smaczniej i -je�li w male�kiej ilo�ci – to nietucz�ce.

Czy to prawda, �e kiedy si� przestaje stosowa� jak�� diet�, od razu przybywa nam na wadze? Nie zawsze, ale to si� zdarza. S� – m�wi�c j�zykiem hodowc�w rolnik�w – dobre i z�e �sztuki opasowe�. Te dobre, prawd� m�wi�c, musz� stale uwa�a� na to, co jedz�. Te z�e nieraz nies�ychanie trudno przybywaj� na wadze. To s� ju� cechy indywidualne, wrodzone. Tylko �e zwykle te osoby, kt�re tak �atwo tyj�, �atwo te� szczuplej�, je�li przestrzegaj� diety. Niekiedy za�, jak mawia� re�yser Bardini do uroczej aktorki Anny Seniuk: �My grubasy tyjemy od samej my�li o jedzeniu�.

Na pocieszenie przedstawmy jeszcze jedn� historyjk� prawdziw� opisano j� w �Expressie Wieczornym� (21 II 1985 r.).Ot� by� ch�opiec bardzo dobrze od�ywiany od urodzenia. Nie grymasi�, jad�, co mu podano. Wreszcie tak sobie rozepcha� �o��dek, �e gdy mia� 17 lat i 174 cm wzrostu, wa�y� 179 kg (s�ownie: sto siedemdziesi�t dziewi��). Wydawa� si� szerszy ni� wy�szy. Na jakim� boisku sportowym spotka� go red. Janusz Kubik

– zm�czonego, spoconego, nieszcz�liwego. Wi�c si� nim zaj�� i zaprowadzi� do lekarza.Dr Beata B�dzi�ska pracuje w gabinecie kosmetycznym �Saba� w �odzi mi�dzy innymi �odchudza�. Zaj�a si� t�u�ciochem. W ci�gu 8 miesi�cy straci� 85 kg. Nast�pne 15-20 kg straci w ci�gu nast�pnych 4 miesi�cy. Nie, ch�opak nie g�oduje i nie g�odowa� ani jednego dnia. Dostaje �zi�ka� do picia, kt�re zmniejszaj� apetyt i zwi�kszaj� przemian� materii. Ponadto, aby nie os�ab�y mi�nie i nie �sflacza�y�, stosuje codziennie gimnastyk�, a jada naturalnie to, co Pani Doktor przepisuje jako diet�.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *