Kategorie

Zamiast masła smarować majonezem

Mn�stwo ukrytego t�uszczu jest te� w mi�sach. Nawet tzw. chude mi�so mi�dzy w��kienkami mi�niowymi posiada t�uszcz (szczeg�lnie du�o ma go wieprzowina, a wo�owina nieraz obfituje w ��j itd.).

Nie mo�na jednak pozbawia� organizmu t�uszcz�w ro�linnych, czyli olej�w. Z nich najmniej warto�ciowy pod wzgl�dem zdro-wotnym jest olej z oliwek z zastrze�on� nazw� �oliwa�. Z innych olej�w ro�linnych najcenniejszy jest olej kukurydziany, s�oneczni-kowy, sojowy, arachidowy. Zdrowy, szczup�y cz�owiek powinien * tych olej�w zjada� oko�o 3 �y�ki dziennie, a grubas odchudzaj�cy si� – co najmniej 1-2 �y�ki. W jakiej formie? Najlepiej surowej, a wi�c np. jako sos vinegret (z sol�, octem winnym lub sokiem cytrynowym), albo te� jako majonez (olej, ��tko i przyprawy).

Oleje ro�linne bowiem zawieraj� – przypomnijmy – kwasy t�uszczowe wa�ne dla zdrowia niczym witaminy i st�d nazwano je w skr�cie NNKT, czyli Niezb�dne, Nienasycone Kwasy T�uszczowe. �

Do tych NNKT nale��: kwas linolowy, linolenowy i arachidowy. A z nich zn�w najwa�niejszy jest kwas linolowy gdy jest go do�� w organizmie, w�troba potrafi sobie sama da� rad� i z pomoc� innych sk�adnik�w (o ile s�) zsyntetyzowa� pozosta�e kwasy t�uszczowe.

Dodajmy jeszcze, �e ostatnio na Zachodzie sta�o si� bardzo modne i polecane przez �ywieniowc�w jadanie chleba posmaro-wanego nie mas�em, a majonezem. Ludzie uciekaj� od t�uszcz�w zwierz�cych, kt�re – jakby nie by�o – zawieraj� cholesterol, a sk�aniaj� si� ku t�uszczom ro�linnym, zawieraj�cym nieprzyswa- jalne fitosterole. Odkryto te�, �e chleb, czy tzw. ob�o�enie chleba (w�dliny, sery itd.), a przede wszystkim nietucz�c^ warzywa (li�cie sa�aty, plastry pomidora, og�rka, rzodkiewek i r�ne zieleniny)

o wiele lepiej smakuj� z majonezem ni� z mas�em. W dodatku wystarczy na nie kapn�� – dos�ownie – kropl� majonezu, aby nabiera�y smaku i pikanterii.

Wiadomo, �e oleje s� wysokokaloryczne, nawet bardziej ni� mas�o (mas�o – 748 kcal, mas�a ro�linnne i margaryny – podobnie, a oleje ro�linne – 900 kcal, jak zawsze w 100 gramach).

Zreszt� w krajach np. Ameryki P�nocnej bardzo rzadko jada si� mas�o takie, jakie my znamy. Je�li ju� – to zwykle solone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *